Lesson 01 in Advanced level in Monkey Junior – Learn to read sentencesThis is a lesson in Advanced level being recorded from our program Monkey Junior – Learn to read. Our advanced level teaches children to learn to read complicated sentences and how to form complete sentences. We use both “whole word” approach and phonics approach.

For more information, please visit

Đây là bài học ở Cấp độ Nâng cao được ghi lại từ chương trình học của Monkey Junior – Tìm hiểu để đọc. Ở cấp độ nâng cao này, trẻ sẽ học được cách đọc các câu phức tạp và làm thế nào để tạo thành các câu hoàn chỉnh. Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận “từ toàn bộ” và cách tiếp cận ngữ âm.

Tìm hiểu thêm về Monkey Junior ngay tại đây:

Nguồn: https://thebadlibrarian.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thebadlibrarian.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *